کاملترین لیست کدهای دستوری موبایل شامل کد شنود از راه دور